یادگیری قانون جذب

یادگیری قانون جذب برای یادگیری قانون جذب ابتدا بایستی به این سوال پاسخ دهید که چه تصویری از آینده ی خود در ذهن دارید؟ آیا این تصویر ذهنی مربوط به آینده ی خود را می پسندید؟ اگر از این تصویر ذهنی خوشتان نمی آید، تلاشی […]